Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez FFiL ŚNIEŻKA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA lub FFiL Śnieżka SA lub Administrator)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Twoim pobytem na terenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu, w tym pracowników oraz gości, a także dbałość o własny majątek.

W związku z tym, że teren zakładu objęty jest monitoringiem wizyjnym polegającym na utrwaleniu w postaci cyfrowej obrazu transmitowanego z kamer umieszczonych na terenie zakładu, Twoje dane w postaci wizerunku mogę być przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia przed kradzieżą, czy rozbojem, jak i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanego obszaru zakładu. Nagrania są dokonywane automatycznie.

Twoje dane zostały nam udostępnione przez IBCS Poland Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 46 33-300 Nowy Sącz (dalej jako: IBCS Poland) w celu odbycia spotkania z zaproszonymi przez IBCS Poland gośćmi na terenie naszego zakładu.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody dla IBCS Poland na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie Twojego wizerunku utrwalonego podczas spotkania, które odbędzie się w naszej Firmie, Twoje dane w postaci wizerunku zostaną przez IBCS Poland udostępnione naszej firmie. W takim wypadku Twoje dane będą przetwarzanie przez naszą Firmę poprzez opublikowanie Twojego wizerunku na wybranych stronach internetowych i portalach społecznościowych. Przetwarzanie danych osobowych będzie w związku z tym dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest opublikowanie wizerunku uczestników spotkania w celach marketingowych i promocyjnych Administratora.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA, w tym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca od chwili odbycia przez Ciebie wizyty w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Nagrania wykorzystywanego przez Administratora systemu monitoringu wizyjnego są zapisywana po nagraniach starszych, a jeśli na dysku nie będzie już miejsca na nowe nagrania, automatycznie nowe nagrania nadpiszą te najstarsze. Ze względu na pojemność dysku, na którym dane są zapisywane nie będzie na nim nagrań, które są starsze niż 2 miesiące, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. Dane te mogą być przechowywane dłużej do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.

W przypadku opublikowania przez nas Twoich danych osobowych w postaci wizerunku na wybranych stronach internetowych i portalach społecznościowych Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od daty odbycia spotkania w naszej Firmie

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt z nami:

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

tel.: +48 14 699 72 60,
email: dane.osobowe@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.