Regulamin konferencji „Kolorowy wymiar kompletacji”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konferencji pod nazwą „Kolorowy wymiar kompletacji” (dalej jako Konferencja) jest IBCS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, al. J. Piłsudskiego 46, NIP: 734-26-20-761, REGON: 491899419, KRS: 0000030677, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gosp. KRS.

2. Gospodarzem Konferencji jest Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, NIP: 818-14-33-438, REGON: 690527477, KRS: 0000060537, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 12 617 778 zł, kapitał opłacony w całości.

3. Program Konferencji określa i udostępnia Organizator na swojej stronie internetowej www.systemyglosowe.pl

4. Konferencja odbywa się w dniu 12 września 2019 r. na terenie zakładu Gospodarza pod adresem 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

5. Udział w Konferencji wymaga uprzedniej rejestracji uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Udział w Konferencji jest bezpłatny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestnika kosztami udziału w Konferencji w wysokości 200 zł netto w przypadku, gdy uczestnik (lub w jego zastępstwie inna osoba z firmy) nie pojawi się na Konferencji i nie poinformuje o tym fakcie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 06.09.2019 r.

II. Rejestracja uczestników

1. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

a) dokonanie przez uczestnika rejestracji poprzez stronę internetową Organizatora http://systemyglosowe.pl/kolorowy-wymiar-kompletacji-rejestracja/ w terminie do dnia 30.08.2019 r. godz. 23.59,

b) przesłanie w terminie do dnia 03.09.2019 r. godz. 23:59 na adres poczty elektronicznej Organizatora marketing@ibcs.pl:

1) skanu oświadczenia wyrażającego zgodę na udział i potwierdzającego zatrudnienie/współpracę uczestnika Konferencji, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorstwa, którego uczestnik jest pracownikiem/współpracownikiem/zleceniobiorcą,

lub

2) wydruku z CEIDG lub KRS, jeżeli uczestnik jest zarazem przedsiębiorcą lub wspólnikiem/udziałowcem w spółce,

c) akceptacja uczestnika przez Gospodarza

oraz

d) uzyskanie potwierdzenia rejestracji przez Organizatora.

3. Uczestnikiem Konferencji może być wyłącznie osoba pełnoletnia i spełniająca warunki opisane w niniejszym dziale.

4. Dokonując rejestracji uczestnik podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) stanowisko,

c) numer telefonu służbowego,

d) adres służbowej poczty elektronicznej,

e) pełną nazwę firmy,

f) NIP firmy,

g) adres siedziby firmy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń rejestracyjnych uczestników.

6. W celu ochrony tajemnic przedsiębiorstwa Gospodarza, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika w przypadku, gdy pozostaje on pracownikiem, współpracownikiem, zleceniobiorcą, wspólnikiem lub udziałowcem podmiotów gospodarczych będących konkurentami w branży, w której działa Gospodarz Konferencji lub podmiotów będących podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z takimi podmiotami.

7. Organizator może odmówić rejestracji uczestnika w przypadku wyczerpania miejsc.

8. Potwierdzenie rejestracji przez Organizatora następuje w terminie do dnia 5.09.2019 r. do godz.23:59 w drodze wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez uczestnika adres poczty elektronicznej.

9. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów najpóźniej w terminie do dnia 06.09.2019 r. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres poczty elektronicznej: marketing@ibcs.pl

2. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż zgłoszona. Zmianę osoby uczestnika należy zgłosić najpóźniej do 06.09.2019 r. Zmiana może zostać dokonana wyłącznie w zakresie przedsiębiorstwa pierwotnego uczestnika. Brak zgłoszenia powyższej zmiany powoduje odmowę wpuszczenia takiej osoby na teren Konferencji, a przedsiębiorstwo uczestnika zostanie obciążone kosztami udziału określonymi w pkt I ust. 6 Regulaminu. Zmiana uczestnika wymaga przejścia procedury opisanej w pkt. II ust. 2 lit. b)-d) Regulaminu.

IV. Udział w Konferencji – odpowiedzialność Organizatora i uczestnika

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, również w trakcie trwania Konferencji.

3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz Gospodarza.

7. Na terenie Konferencji zabronione jest:

a) wnoszenie napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających, broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi,

b) wykonywanie zdjęć i nagrań audiowizualnych bez zgody Organizatora i Gospodarza.

8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Konferencji.

9. Uczestnik Konferencji jest zobowiązany posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport oraz oryginał oświadczenia opisanego w pkt II ust. 2 lit. b) pod rygorem niewpuszczenia na Konferencję.

10. Gospodarz wizyty zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych uczestnika Konferencji przy wejściu na teren Konferencji. W przypadku braku zgodności danych uczestnika z danymi podanymi przy rejestracji Gospodarz zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren Konferencji danej osoby.

V. Pozostałe postanowienia

1. Biorąc udział w Konferencji uczestnik wyraża zgodę Organizatorowi oraz Gospodarzowi na utrwalanie jego wizerunku w postaci fotografii i filmów i na jego nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w celach marketingowych i promocyjnych na stronach internetowych Organizatora lub Gospodarza w sieci Internet i w materiałach drukowanych.

2. Organizator i Gospodarz są niezależnymi od siebie administratorami danych osobowych uczestników Konferencji i przetwarzają te dane we własnych celach.

3. Klauzule obowiązku informacyjnego zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2019 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez FFiL ŚNIEŻKA

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Regulamin przetwarzania danych osobowych przez IBCS Poland